“อะบาเมกติน” (Abamectin) สารกำจัดแมลงมีคุณสมบัติอย่างไร?

❝ สารกำจัดศรัตรูพืชหลายชนิดถูกห้ามใช้ในการจัดจำหน่าย เนื่องจากความปลอดภัยต่อประชาชนและผู้บริโภค เช่น Oranophosphorus ที่ถูกห้ามใช้ ได้แก่ methyl parathion, [...]